REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez INTERSON Idziński Mateusz przy użyciu serwisu internetowego sportlife.pl.

wersja z dnia 1 stycznia 2016 roku

1. Serwis internetowy działający pod adresem www.sportlife.pl jest prowadzony przez Mateusza Idzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą INTERSON Idziński Mateusz z siedzibą przy ul. Małachowskiego 18/9A, 50-084 Wrocław, numer NIP: 6462860237, numer REGON: 241635789, zwanego dalej Usługodawcą.

2. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA.

3. Użytkownik Serwisu, zwany dalej Użytkownikiem, ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie www.sportlife.pl lub tworzenia rezerwacji zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check–box.

4. Serwis świadczy usługi na rzecz dwóch typów Użytkowników. Użytkownik korzystający z Serwisu w zakresie dokonania rezerwacji terminu i miejsca w obiekcie sportowym zwany jest dalej Klientem. Użytkownik korzystający z Serwisu w zakresie prezentacji oferty prowadzonego przez siebie obiektu sportowego oraz przyjmowania rezerwacji składanych przez Klientów zwany jest dalej Partnerem.

5. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie materiałów i treści zawartych w Serwisie, bez zgody Usługodawcy jest zabronione.


§ 1. Warunki świadczenia usług elektronicznych dla KLIENTÓW za pośrednictwem strony internetowej sportlife.pl

1. Strona internetowa www.sportlife.pl jest administrowana i redagowana przez Usługodawcę, zwanego dalej również „Administratorem”. Administrator dokłada starań by na bieżąco kontrolować treść wprowadzaną przez PARTNERÓW i podejmować niezbędne działania, nie ponosi jednak odpowiedzialności względem wprowadzonych przez PARTNERÓW treści.

2. Strona www.sportlife.pl służy możliwości zapewnienia KLIENTOM dostępu do rezerwacji miejsc i terminów w obiektach sportowych obsługiwanych przez PARTNERÓW za pośrednictwem sieci Internet.

3. KLIENT składa zamówienie, dokonując wyboru PARTNERA (obiektu sportowego), dyscypliny sportowej, a także dnia i godziny, w której ma odbyć się rezerwacja. Wymagane jest także podanie danych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz miasto zamieszkania, chyba że Partner lub Usługodawca oświadczą inaczej. Usługodawca nie gwarantuje dostępności rezerwacji we wskazanym miejscu i czasie oraz nie gwarantuje, że podane przez PARTNERA informacje są prawdziwe.

4. Zarejestrowani na stronie www.sportlife.pl PARTNERZY świadczą odpłatne usługi sportowe, wykorzystując przy swojej działalności witrynę www.sportlife.pl jako jedno jeden z wielu kanałów rezerwacji w swoim obiekcie, w związku z czym każdy PARTNER ma prawo do zmian i odwołania dowolnej rezerwacji bez podania przyczyny.

5. KLIENT, tworząc rezerwację, akceptuje regulamin obiektu PARTNERA, w którym następuje rezerwacja.

6. KLIENT, akceptując regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych zarówno od Usługodawcy, jak i od PARTNERA, u którego nastąpiła rezerwacja.

7. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

8. Rejestracja na stronie www.sportlife.pl dla KLIENTÓW jest bezpłatna.

9. Składanie zamówień rezerwacji oraz ich obsługa przez stronę www są możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) Urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
2) Dostęp do sieci Internet
3) Przeglądarka stron internetowych Chrome lub Firefox
4) Adres e-mail

10. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail) na adres kontakt@sportlife.pl. Usługodawca składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA.


§ 2. Warunki świadczenia usług elektronicznych dla PARTNERÓW za pośrednictwem strony internetowej sportlife.pl

1. Strona internetowa www.sportlife.pl jest administrowana i redagowana przez Usługodawcę, zwanego dalej również „Administratorem”. Administrator może nie dopuścić do publikacji treści zamieszczonych przez PARTNERA bez podania przyczyny.

2. Usługodawca zobowiązuje się do utrzymywania platformy w dobrym stanie technicznym oraz do usuwania zaistniałych problemów tak szybko, jak to możliwe. Usługodawca nie gwarantuje jednak nieprzerwanej dostępności usług, w szczególności Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania prac administracyjnych, które mogą wiązać się z chwilową niedostępnością Serwisu.

3. Strona www.sportlife.pl służy umożliwieniu PARTNEROM zaoferowania usługi rezerwacji on-line dla ich klientów. Administrator nie gwarantuje zapewnienia wszystkich możliwości potrzebnych PARTNEROWI do świadczenia takich usług.

4. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne, jednakże niektóre funkcje są dostępne dopiero w ramach płatnego wybranego abonamentu.

5. Rejestracja na stronie www.sportlife.pl dla PARTNERÓW jest bezpłatna, lecz świadczenie usługi rezerwacji on-line możliwe jest dopiero po uiszczeniu należności za wybrany abonament.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez PARTNERA na stronie www.sportlife.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

7. Pliki graficzne załączane przez PARTNERA mogą być zamieszczane i przechowywane w plikach o następujących formatach: .JPG/JPEG, .PNG.

8. Maksymalny rozmiar jednego pliku graficznego wynosi: 2 MB i może być ograniczony wymiarem wysokości i szerokości.

9. W przypadku rozwiązania umowy przez PARTNERA, nie przysługuje mu zwrot niewykorzystanych środków ani rekompensata za niewykorzystany okres abonamentowy.

10. PARTNER, akceptując regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości systemowych związanych z kontem i rezerwacjami oraz zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowych zarówno w formie telefonicznej, jak i mailowej.

11. W serwisie swoje usługi mogą świadczyć jedynie obiekty oferujące usługi sportowe zgodne z dyscyplinami obsługiwanymi przez serwis, takimi jak squash, piłka nożna, piłka siatkowa, badminton, tenis i koszykówka. Usługodawca nie gwarantuje wsparcia dla innych dyscyplin. W przypadku zaoferowania wsparcia dla kolejnych dyscyplin, Partner zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą mailową. Dodanie nowych dyscyplin nie wymaga zmiany regulaminu.

12. Podczas procesu rejestracji Partner winien podać szczegółowe dane niezbędne do prawidłowego działania usługi. Administrator zastrzega sobie także prawo weryfikacji podanych danych w dostępnych źródłach oraz przez bezpośredni kontakt z Partnerem, w tym w szczególności Administrator może zażądać okazania dokumentów potwierdzających podane dane.

13. PARTNER zobowiązuje się do obsługi rezerwacji on-line na zasadach analogicznych do rezerwacji dokonywanych na miejscu w obiekcie oraz telefonicznie w zakresie, w jakim umożliwiają to warunki techniczne.

14. Po pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji PARTNER uzyskuje dostęp do swojego indywidualnego konta w serwisie. Profil obiektu można swobodnie konfigurować w zakresie, jaki dopuszczają funkcjonalności strony www.sportlife.pl.

15. Do konta mogą mieć dostęp pracownicy PARTNERA, którym zostało utworzone odpowiednie subkonto. Usługodawca nie odpowiada za operacje wykonywane przez osoby, którym PARTNER udzielił dostępu do konta.

16. Profil PARTNERA jest publiczny, co oznacza, iż każdy ma dostęp do takich informacji jak: nazwa i adres obiektu, opis, zdjęcia, cennik, godziny otwarcia i warunki techniczne obiektu.

17. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich usług wobec Klienta, chyba że nastąpiło to wskutek siły wyższej lub z przyczyn leżących w gestii Klienta.

18. Profil może nie być w pełni aktywny do momentu opłacenia wybranego abonamentu przez PARTNERA, a także po zakończeniu okresu abonamentowego. Za terminowe uiszczanie opłat abonamentowych odpowiada PARTNER.

19. Konta i profile PARTNERÓW, którzy nie oferują bieżącej usługi rezerwacji lub ich poziom obsługi jest zbyt niski, mogą w każdej chwili zostać wyłączone przez Administratora. Administracyjne wyłączenie konta nie upoważnia do żądania zwrotu kwoty za opłacony abonament, jednak konto może być ponownie aktywowane po spełnieniu warunków regulaminu.

20. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail) na adres partner@sportlife.pl. Usługodawca składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail PARTNERA.


§ 3. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy usługi

1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania z systemu rozwiązań teleinformatycznych celem ułatwienia tworzenia i obsługi rezerwacji on-line. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i logowania.

2. Usługodawca nie jest stroną w realizacji rezerwacji, a jedynie udostępnia odpowiednie narzędzia dla obu stron. Tym samym Usługodawca nie gwarantuje żadnych praw i obowiązków w stosunku do złożonej rezerwacji.

3. KLIENT I PARTNER wyrażają zgodę na przekazywanie danych osobowych między stronami w zakresie przeszłych, obecnych i przyszłych rezerwacji oraz innych funkcji oferowanych przez system www.sportlife.pl, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.

4. Podczas rezerwacji KLIENTA u dowolnego partnera powinno być wykorzystywane jedno i to samo konto użytkownika (KLIENTA). Tym samym w celu skutecznego dokonania rezerwacji, wielu PARTNERÓW może mieć wgląd w podstawowe informacje tego samego konta użytkownika (KLIENTA), takie jak dane osobowe, adres e-mail czy numer telefonu KLIENTA.

5. KLIENT może dokonać rezerwacji u wybranych PARTNERÓW poprzez telefoniczne lub osobiste złożenie zamówienia rezerwacji w obiekcie PARTNERA. Jeśli rezerwacja następuje po raz pierwszy u PARTNERA, dostęp do istniejącego konta wymaga potwierdzenia kodem SMS.

6. W celu dokonania pierwszej rezerwacji KLIENTA w systemie sportlife.pl, PARTNER może utworzyć KLIENTOWI konto użytkownika w systemie. Utworzenie konta za pośrednictwem PARTNERA wymaga znajomości regulaminu www.sportlife.pl przez KLIENTA.

7. Usługodawca nie świadczy usług w sposób inny niż zdalny, w szczególności nie prowadzi stacjonarnego biura rezerwacji, w którym możliwe byłoby osobiste spotkanie z KLIENTEM. Jedyną możliwością skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest droga elektroniczna poprzez witrynę www.sportlife.pl lub przez bezpośredni kontakt z PARTNEREM.

8. KLIENT i PARTNER otrzymują bieżące powiadomienia e-mail/SMS w związku z działaniem systemu, w tym związanych z dzianiem konta i rezerwacjami. Powiadomienia lub ich brak nie mogą być podstawą do roszczeń, a Usługodawca nie gwarantuje wysyłki powiadomień.

9. Potwierdzenie zamówienia oraz zapłaty takie jak paragon lub faktura dostępne są w obiekcie PARTNERA na zasadach określonych przez PARTNERA. Usługodawca nie pośredniczy w sprzedaży usług oraz wystawianiu potwierdzeń zapłaty.

10. We wszystkich kwestiach związanych z realizacją rezerwacji KLIENT kontaktuje się poprzez dostępne formy kontaktu z wybranym PARTNEREM. W kwestiach administracyjnych serwisu www.sportlife.pl KLIENT kontaktuje się z Usługodawcą.

11. Profil PARTNERA w serwisie przygotowywany jest automatycznie na podstawie danych wprowadzonych przez PARTNERA. Możliwość rezerwacji, a także informacje na temat obiektu takie jak opis, zdjęcia czy cennik zależą od PARTNERA.

12. Usługodawca może odmówić świadczenia usługi, jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obowiązującego regulaminu lub nastąpiło przypuszczenie podania fałszywych danych. Usługodawca może również odmówić usługi Użytkownikom, którzy posiadają zaległości finansowe w stosunku do Usługodawcy lub jednego z Partnerów.

13. Usługi świadczone przez Usługodawcę są usługami elektronicznymi, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług i usługami świadczonymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 (Dz. U. UE L 2011, nr 77, poz. 1), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

14. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żaden z utworów w całości jak i części (profil obiektu, katalog obiektów, artykuł, informacja) znajdujący się na stronie www.sportlife.pl nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody Administratora.

15. Zarówno KLIENT jak i PARTNER mają dostęp do swojego konta po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu. Na koncie znajdują się m.in. informacje o rezerwacjach.

16. Dostęp do kont może być odebrany tymczasowo lub dożywotnio z uwagi na nieregulaminowe działania.

17. Akceptując regulamin, Użytkownik zgadza się na wgląd Administratora w treść wprowadzonych danych dla potrzeb obsługi i działań administracyjnych.

18. Użytkownik może zażądać usunięcia konta w Serwisie. Usunięcie konta oznacza zakończenie świadczenia usług elektronicznych, ale nie powoduje usunięcia informacji o rezerwacji bądź rezerwacjach dokonanych w przeszłości.

19. KLIENT, akceptując regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych w związku z jego rezerwacją, a także innych informacji potrzebnych do sprawnej realizacji zamówienia zarówno przez Usługodawcę, jak i PARTNERA telefonicznie lub mailowo.

20. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny www.sportlife.pl przez Użytkownika, umożliwiających:

1) zapamiętanie danych logowania Użytkownika oraz innych danych z nim związanych,
2) utrzymania sesji Użytkownika
3) dostosowania witryny do potrzeb Użytkownika
4) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania serwisu,
5) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny www.sportlife.pl.

21. Usługodawca używa plików cookie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.


§ 4. Zarządzanie rezerwacjami

1. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia rezerwacji, KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie, jaki dopuszczają funkcjonalności strony www.sportlife.pl.Pozostałe możliwości zależne są od PARTNERA zarządzającego danym obiektem.

2. PARTNER w imieniu własnym, jak i KLIENTA może dokonać dowolnych zmian w rezerwacji, a także odwołać rezerwację bez wcześniejszego poinformowania o tym KLIENTA.

3. KLIENT ma prawo anulować rezerwację w dowolnym czasie po jej utworzeniu, lecz nie później niż na 24 godziny przed terminem rezerwacji.

4. Odwołanie rezerwacji przez KLIENTA na mniej niż 24 godziny przed terminem rezerwacji lub niestawienie się na miejsce w umówionym czasie może skutkować nałożeniem przez PARTNERA opłaty karnej i/lub uniemożliwieniem dokonywania dalszych rezerwacji w danym obiekcie.

5. PARTNER ma prawo nałożyć karę na Użytkownika za działania niezgodne z zasadami obiektu, takimi jak uszkodzenie mienia obiektu. Kary płatne są w kasie PARTNERA, a Usługodawca nie jest stroną w windykacji należności.


§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją rezerwacji u PARTNERA należy zgłaszać bezpośrednio do PARTNERA. Usługodawca nie jest stroną w realizacji reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez PARTNERA.

2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kontakt@sportlife.pl lub listownie na adres siedziby Usługodawcy.

3. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.


§ 6. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z:

a. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje;
b. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
c. siły wyższej;
d. awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców sieci Internet, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika;
e. niewłaściwego korzystania z serwisu przez Użytkownika;
f. niezastosowania się do ogólnie dostępnych treści zamieszczonych w Serwisie,
g. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.
h. oznaczenia wiadomości od Usługodawcy do Użytkownika lub od Użytkownika do Usługodawcy jako Spam.
i. niezastosowania się przez Użytkownika do Regulaminu,

2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej za pomocą swojego konta w serwisie, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie otrzymane.

3. Usługodawca odpowiada jedynie za szkodę rzeczywistą i nie odpowiada za utracone korzyści, szkodę ekonomiczną itp.

4. Usługodawca nie odpowiada za realizację rezerwacji przez żadną ze stron. Tym samym brak opłacenia rezerwacji przez KLIENTA lub brak możliwości zrealizowania rezerwacji przez PARTNERA nie może być podstawą do obciążenia kosztami Usługodawcy.

5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec PARTNERA z tytułu płatnych usług proporcjonalnie od momentu zgłoszenia problemu przez PARTNERA do czasu usunięcia awarii, w wysokości nie większej niż wysokość jednomiesięcznego abonamentu.


§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 poz. 2135) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.
3. PARTNER może przetwarzać i wykorzystywać dane KLIENTÓW jedynie w zakresie usług dostępnych w serwisie www.sportlife.pl oraz na potrzeby realizacji i obsługi archiwalnych, bieżących i przyszłych rezerwacji.
4. Szczegółowe warunki administracji danych osobowych określa Polityka Prywatności, dostępna na stronach Serwisu.


§ 8. Zmiany regulaminu

1. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI i PARTNERZY będą o nich informowani za pośrednictwem Serwisu w momencie zalogowania.
2. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji bieżącego regulaminu.
3. Wszelkie spory między Użytkownikiem a Usługodawcą rozpoznaje – w przypadku, gdy Użytkownik nie jest konsumentem – sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.